0912 949 24 77  - 021 44 74 81 36
​​​​​​​021 44751513

تعاونی مسکن امید یاران27

شرکت تعاونی مسکن امید یاران 27

تعاونی مسکن امید یاران در تاریخ 1370/7/21 با تشکیل مجمع با شماره ثبت 86102 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

رئیس هیئت مدیره
مجید صبری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
منوچهر اشتری

نائب رئیس هیئت مدیره
رضا گرشاسبیسبد خرید