0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی قیمت پروژه برج برلیان

 

 

قرارداد زمین تراکم اولیه پروژه برلیان متری ۱میلیون و پانصد هزار تومان است
مبلغ زمین تراکم  بر اساس متراژ به این صورت پرداخت می شود :


۹۵ متری -----  ۱۴۲میلیون و پانصد هزارتومان
۱۲۷متری -----  ۱۹۲میلیون و پانصد هزارتومان
۱۳۱متری -----  ۱۹۶میلیون و پانصد هزارتومان


متری ۴ میلیون و پانصد هزارتومان قرارداد ساخت که به صورت علی الحساب پرداخت می شود.

 

واریزی ها تا تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰:


۹۵متری----- ۳۱۷میلیون تومان
۱۲۷متری----- ۴۱۷ میلیون تومان
۱۳۱متری----- ۴۳۱ میلیون تومان


شرایط پرداخت


واریزی+امتیاز+اقساط=قیمت تمام شده

 

 

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند