0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

قیمت های پروژه برج های نارنجستان 1 و 2 و 3 و 4

 

لازم است بدانید که تمامی پروژهای تعاونی ساز ۲ نوع قرارداد  دارند:
یک قراردادی که قیمت زمین تراکم را با اعضا می بندند و دوم  قراردادی که قیمت ساخت را با اعضا می بندند.
قیمت قرارداد زمین تراکم قطعی و قیمت ساخت علی الحساب  می باشد.
1
 
متری ۲میلیون و هفتصد هزارتومان قرارداد زمین تراکم و مبلغ متری ۴ میلیون و پانصد هزارتومان قرارداد  ساخت علی الحساب بسته شده است.
در کل متری ۶ میلیون و هفتصد هزارتومان قرارداری که تعاونی با اعضا بسته است می باشد.
 این پروژه دارای  ۳  متراژ است:
۱۰۲متر،  ۱۳۶ متر، ۱۵۰متر
محسابه قیمت تمام شده ابه صورت زیر می باشد :
متراژ×قراردادساخت+امتیاز=قیمت تمام شده
 
متری ۴میلیون و پانصد هزارتومان مبلغ ساخت و متری ۳ میلیون مبلغ زمین تراکم می باشد و در کل متری ۷ میلیون و پانصد هزارتومان قیمت تمام شده نارنجستان ۲ می شود.

مبلغ زمین تراکم متری ۳ میلیون و مبلغ ساخت متری ۴ میلیون و پانصد هزارتومان می باشد در کل متری ۷ میلیون و پانصد هزارتومان علی الحساب تمام می شود.

 

قیمت پروژه نارنجستان4


قیمت زمین تراکم پروژه متری ۴میلیون و هفتصد هزارتومان و مبلغ ساخت متری ۵ م علی الحساب می باشد.
 
نوشته سمانه هراتیان ( مدیریت املاک دیار )
 
 
 

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند